Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Turizm

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Grand Çalı ve Çalı Otelleri, çevreyi korumak, doğal ve sosyal çevre arasındaki bağlantıyı geliştirmek, yerel halkı desteklemek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için üretim ve hizmet faaliyetlerinde sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsemiştir.

Grand Çalı ve Çalı Otelleri sürdürülebilirlik yaklaşımı; Gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, enerji verimliliğini sağlamak, karbon salınımını azaltmak, suyu tasarruflu kullanmak, atıkları ve israfı önlemektir.

Grand Çalı ve Çalı Otelleri, tüm faaliyetlerin mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini değerlendirir. Misafirlerin, sektörün, çevrenin ve o bölgede yaşayan halkın ihtiyaçlarını gözetir. Bulunduğu destinasyonlarda kültürel ve doğal değerlerin korur ve istihdam yaratır.

Sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik birbirini aktif olarak etkileyen ve birbirinden etkilenen alanlardır ve birlikte verimlilik sağlar.

Sürdürülebilirllik politikamız;

Sürdürülebilirlik bakış açısının bir şirket kültürü haline getirmek ve bu alanda hem çalışanlar hem de paydaşlar nezdinde farkındalık oluşturmaya çalışmak,
• Enerji ve doğal kaynak kullanımını etkin yöneterek faaliyetlerimizde kaynak verimliliğini artırmak,
• Doğal çevre ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerimizi dikkate alarak kullandığımız malzemelerin ve ürünlerin çevresel etkilerini en aza indirmek,
• Sera gazlarını azaltmak,
• Ürettiğimiz ürün ve hizmetlerle turizm sektörüne yüksek katma değer yaratmak,
• Doğal ve kültürel mirası korumak
• Din, mezhep, dil, ırk, renk, cinsiyet, medeni hal, siyasi düşünce, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle ayrım gözetmeksizin eşitlik sağlamak,
• Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın iş güvenliğini ve sağlığını ön planda tutmak,
• Farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin çatışmaya girmeksizin birlikte çalışmasını sağlamak için iş birliğini destekleyen, pozitif ve uyumlu çalışma ortamları yaratmak,
• Çalışanlarımızla güvene ve etik ilkelerimize dayalı ilişkiler oluşturmak,
• Rüşvet ve yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha göstermemek,
• Otellerin bulunduğu bölgelerin kalkınması, toplumun refah seviyesinin artması, ekonomik ve sosyal olarak ileri gitmesi için projeler üretmek veya bu tür projelere destek vermek, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etme ve toplumun gelişimine katkı sağlamak,
• Çalışanları yer alabilecekleri sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleyerek farkındalık oluşturmak,
• Yerel halkın istihdamını artırmak ve yerel halkı güçlendirmek,
• Faaliyetlerimizde ilgili yasal sorumluluklara, ulusal ve uluslararası standartlara uymak,
• Tedarikçilerimizle yakın ilişki içerisinde bulunarak sürdürülebilirlik performansımızı artırmak,
• Sürdürülebilirlik uygulamalarımızı şeffaflık içinde paydaşlarımızla düzenli olarak paylaşmak,
• Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yeterli insan, teknoloji ve finansal kaynağı temin etmek ve bu kaynakları optimum kullanmak,
• Sürdürülebilirlik performansını sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmektir.